Câu hỏi: Sự thụ tinh xảy ra như thế nào?

Trả lời: Noãn của người được bao bọc ở lớp vỏ giống như thạch gọi là vùng trong (zona pellucid), bao quanh nó là lớp tế bào thành hình vòng nan hoa (corona radiata).

Trả lời: Noãn của người được bao bọc ở lớp vỏ giống như thạch gọi là vùng trong (zona pellucid), bao quanh nó là lớp tế bào thành hình vòng nan hoa (corona radiata). Khi tinh trùng gặp trứng, có rất nhiều tinh trùng cố gắng xuyên qua vùng trong nhưng thông thường chỉ có một tinh trùng thành công, và khi đó một phản ứng hoá học xảy ra làm cản trở không cho những tinh trùng khác xâm nhập vào vùng này nữa.

Sự thụ thai

Chất liệu di truyền của tinh trùng (chứa 23 nhiễm sắc thể), và noãn (cũng chứa 23 nhiễm sắc thể) hợp nhất với nhau. Trứng đã thụ tinh chứa 46 nhiễm sắc thể. Nếu hơn một tinh trùng cùng một thời điểm có thể thụ tinh với một trứng, và trứng bị thụ tinh đó chứa nhiều nhiễm sắc thể hơn bình thường, gen của bố nhiều hơn gen của mẹ sẽ dẫn đến mất cân bằng về mặt cá thể.